Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego
Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego
 

GALA DWUDZIESTOLECIA ZIARNKA GORCZYCY

Zespó? Pod Bud? (z Andrzejem Sikorowskim na czele) u?wietni? gal? dwudziestolecia Plebiscytu Ziarnko Gorczycy. W sobotni wieczór (22 lutego) w Ma?opolskim Centrum Kultury SOKÓ? zasiad?o kilkaset osób wspieraj?cych S?deckie Hospicjum, które dzia?a przy ul. Nawojowskiej w Nowym S?czu.


W sali im. Lucjana Lipi?skiego wr?czone zosta?y jubileuszowe statuetki Ziarnka Gorczycy, a otrzyma?y je osoby i firmy, które przez dwie dekady odznaczy?y si? niebywale wielkim sercem wobec potrzebuj?cych, niepe?nosprawnych, oddaj?c im swój czas, ofiaruj?c dobry gest, ale te? pomagaj?c finansowo. Specjalnymi Ziarnkami Gorczycy uhonorowano: Firm? Pyzik Józefa Pyzika, przedsi?biorstwo ERSBET Rafa?a Stanuszka, Dariusza Popiel? i Zbigniewa Konieczka. Wyró?nienia wr?czyli: prezydent Nowego S?cza Ludomir Handzel, prezes Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓ? Antoni Malczak, prezes Zwi?zku S?deczan Jakub Bulzak oraz cz?onek Zarz?du Towarzystwa Przyjació? Chorych S?deckie Hospicjum Leszek Zegzda. Ka?da z tych osób wyg?osi?a laudacj?, opart? o fragmenty tekstów poetyckich Andrzeja Sikorowskiego. Ponadto prezes S?deckiego Hospicjum Mieczys?aw Kaczwi?ski przekaza? statuetki Przyjaciela Ziarnka Gorczycy wyj?tkowym osobom: Jadwidze Papaj i Tomaszowi Owsiance. Wieczór prowadzi?a (jak zawsze) dyrektor Instytutu Europa Karpat Ma?gorzata Broda. Znany artysta Ryszard Mi?ek, Przyjaciel Ziarnka Gorczycy, ofiarowa?, jak czyni to od wielu lat, pi?kny obraz na licytacj?. Walka o zakup wspania?ego dzie?a by?a za?arta. Ostatecznie za kwot? 15 tys. z? naby? je Rafa? Stanuszek (gratulujemy!). Ponadto panowie Henryk i Bogdan Papielowie (w?a?ciciele firmy Centrum) podarowali z okazji jubileuszu 10 tys. z? dla wspomnianego stowarzyszenia. Bal charytatywny zosta? zorganizowany w hotelu Per?a Po?udnia w Rytrze. Dochód ze sprzeda?y biletów, tak?e wszystkie pozosta?e wp?ywy z gali, zostan? przeznaczone na kolejn? rozbudow? hospicjum! Jubileuszowe spotkanie u?wietni? koncert Andrzeja Sikorowskiego i grupy Pod Bud? (43 lata dzia?alno?ci twórczej). Lubiany krakowski zespó? (w starym sk?adzie, m.in. z Ann? Treter) zaprezentowa? najwi?ksze przeboje, m.in.: Blues o starych s?siadach, Ballada o ciotce Matyldzie, O la ri ja, Lecz póki co ?yjemy, Je??, pi?, kocha?, Kraków Piwna 7, Nie przeno?cie nam stolicy do Krakowa, Na ca?o??, Cha-cha dla s?siadki (Anny Dymnej), Ale to ju? by?o… Publiczno?? da?a si? ponie?? pi?knu muzyki i urokowi ?wietnych tekstów. Ca?a sala ?piewa?a chórem refreny piosenek. S?deczanie nie chcieli wypu?ci? artystów ze sceny. Ci zrewan?owali si? bisami. Gal? wsparli finansowo sponsorzy, w tym tak?e w?adze województwa ma?opolskiego z marsza?kiem Witoldem Koz?owskim i gospodarze Nowego S?cza. Na koniec wieczoru laureaci dwudziestu edycji Ziarnka Gorczycy, wspólnie z organizatorami, zrobili sobie pami?tkowe, rodzinne zdj?cie. Organizatorzy akcji: Prezydent Miasta Nowego S?cza, Towarzystwo Przyjació? Chorych S?deckie Hospicjum, Zwi?zek S?deczan, Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓ?, Ma?opolskie Centrum Kultury SOKÓ?.
 
 
Instytut Europa Karpat · ul. Narutowicza 9a · 33-300 Nowy Sącz
tel. (018) 443 43 07 · fax. (018) 442 39 06 · email: instytut@europakarpat.pl
© Instytut Europa Karpat